Xepap logo
Prihlásený užívateľ:
Neprihlásený

Súťaž na verejné obstarávanie – zateplenie

Predmetom zákazky je modernizácia stavebného objektu výrobnej spoločnosti Xepap spol. s r.o. – v technickom areáli na Jesenského ulici vo Zvolene. Objekt, ktorý priamo nadväzuje na administratívnu budovu patrí fi. Xepap spol. s r.o.

V rámci navrhovanej modernizácie sa uvažuje so zateplením 3 obvodových stien objektu a vymenia sa nevyhovujúce okná. Vymení sa aj nezateplená sekciová brána na vjazde do objektu za rozmerovo rovnakú ale zateplenú bránu. Zateplí sa aj stropná konštrukcia – v mieste oceľových väzníkov priehradovej konštrukcie. Strecha sa nemení. Objekt bude aj po zateplení plniť svoju doterajšiu výrobnú funkciu.

Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii.

 

Kontakty

 • 045/5321 771, 045/5323 710, 045/5323 711
 • obchod@xepap.sk
   
 • Marketing a kontakt pre médiá:
  +421 907 624 668
  marketing@xepap.sk
 • Logistika:
  +421 905 688 906

Nájdite náplň pre svoju tlačiareň