045/5321 771Pondelok - Piatok 08:00 - 16:00

Súťaž na verejné obstarávanie - zateplenie

Predmetom zákazky je modernizácia stavebného objektu výrobnej spoločnosti Xepap spol. s r.o. – v technickom areáli na Jesenského ulici vo Zvolene. Objekt, ktorý priamo nadväzuje na administratívnu budovu patrí fi. Xepap spol. s r.o.

V rámci navrhovanej modernizácie sa uvažuje so zateplením 3 obvodových stien objektu a vymenia sa nevyhovujúce okná. Vymení sa aj nezateplená sekciová brána na vjazde do objektu za rozmerovo rovnakú ale zateplenú bránu. Zateplí sa aj stropná konštrukcia – v mieste oceľových väzníkov priehradovej konštrukcie. Strecha sa nemení. Objekt bude aj po zateplení plniť svoju doterajšiu výrobnú funkciu.

Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii.